Vize a mise společnosti

Vycházejíc ze strategického záměru společnosti, kterým je „Dodávat zákazníkům kvalitní produkty a služby, které zvyšují kvalitu bydlení“.

Uvědomujíc si význam kvality, pozitivního vztahu k životnímu prostředí, jako klíčového ukazatele úrovně naší společnosti, zvyšování a zlepšování úrovně řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vedení společnosti K-system, spol. s r.o. při vývoji, výrobě, prodeji, montáži a servisu stínící techniky, sítí proti hmyzu a nanášení práškových barev zavazuje:

  • zaměřit se na zákazníka za účelem dosažení toho, aby se značka K-systém stala nejen první, známou, ale i oblíbenou a vyhledávanou značkou kvalitní stínící techniky
  • vybudovat a udržovat integrovaný manažerský systém a zajistit trvalé zlepšování jeho efektivnosti
  • zajistit a prosazovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných požadavků
  • ke snaze o nepřetržité zlepšování výkonnosti a efektivnosti řízení procesů
  • uplatňovat prevenci jako jeden z nástrojů zlepšování kvality procesů, environmentální chování a předcházení nehodám v provozu, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců a jiných osob
  • systematickým vzděláváním podporovat osobní a profesní růst zaměstnanců
  • vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a přijímat opatření ke snižování možných rizik a zdolávání mimořádných událostí za účelem jejich odstranění
  • trvale zlepšovat pracovní postupy a pracovní podmínky našich zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  • zajistit a prosazovat požadavky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u našich smluvních partnerů a upřednostňovat takové smluvní partnery, kteří uplatňují stejné principy
  • úspěch naší firmy v konkurenčním boji závisí na společném úsilí nás všech.

Od zaměstnanců očekává společnost, že v rámci svých kompetencí a zodpovědnosti aktivně a s plnou vážností přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené politiky společnosti. Budou se aktivně podílet na její realizaci a plnění cílů za účelem neustálého zlepšování kvality poskytovaných produktů a snižování negativní zátěže na životní prostředí při respektování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


 

 

Žiar nad Hronom, 05.04.2013
Miroslav Kúdela
ředitel společnosti

 

 

Nahoru